Fecha: 8 a 21 Marzo 2007. Pilotos: S. Dalmau, I. Marques, G. Masana, B. Cerdans.

Países: Australia. Longitud: 4.000 km. Entorno: Desierto. Terreno: Asfalto.